برنامه هایی که ارائه میدهیم

برای آشنایی بیشتر با برنامه¬های ما، لطفا یکی از گزینه¬های زیر را انتخاب کنید:

چکیده‌ی برنامه:

 نوعارزکشورهای بدون روادیدزمان لازم برای گرفتن اقامتکل زمان لازم برای گرفتن تابعیت (شامل روادید)(دارایی¬ها)میزان سرمایه¬گذاریمصاحبهمدت اقامت حضوری که طبق شرایط تابعیت الزامی استمسائل مالیاتیمدت زمان بازیابی سرمایه
تابعیتدلار آمریکا۱۲۰ شامل بریتانیا و اتحادیه اروپا-۶ ماهاهدا، املاکاز ۱۰۰۰۰۰نه-نهبله، ۵ سال
اقامت دائمیورو €۱۷۲۲ ماه۶ سالاملاک۵۰۰۰۰۰نهیک هفته در سالبلهبله، ۵ سال
تابعیتدلار آمریکا۱۳۲ شامل بریتانیا و اتحادیه- اروپا-۴ تا ۶ ماهاهدا، املاکاز ۲۵۰۰۰۰ (یک متقاضی) یا ۴۰۰۰۰۰نه-نهبله، ۵ سال
تابعیتدلار آمریکا۱۳۱ شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا و کانادا-۳ تا ۶ ماهاهدا، املاکاز ۲۰۰۰۰۰ (۴ عضو خانواده)* یا ۴۰۰۰۰۰نه۵ روز در ۵ سالنهبله، ۵ سال
تابعیتیورو €۱۵۷ کشور، شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا، کانادا-۳ ماهاملاک، سپرده¬ی بانکی۵۰۰ هزار+ ۲٫۵ میلیون املاک/ ۵ میلیون سپردهنه-بلهبله، ۳ سال
تابعیتیورو €۱۶۶ شامل بریتانیا، ایالات-متحده،۲ ماه۱۲ تا ۱۶ ماهاملاک + هزینه¬های دولتی + اوراق قرضه۱٫۲ میلیون (۳۵۰ هزار+۶۵۰ هزار+۱۵۰ هزار)نه۱۲ ماهبلهبله
تابعیتدلار آمریکا۱۲۰، شامل بریتانیا و اتحادیه اروپا-۳ تا ۴ ماهاهدا، املاک۲۰۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰۰نه-نهبله، ۴ سال
اقامت دائمیورو €۱۷۲ شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا و کانادا۲ تا ۳ ماه۶ سالاملاک۵۰۰۰۰۰نه-بلهبله،۵ سال
اقامت دائمیورو €۱۶۹ شامل بریتانیا، اتحادیه-ی اروپا و کانادا۲ تا ۳ ماه-املاک۲۵۰۰۰۰نه-بلهبله، ۵ سال
اقامت دائمیورو € -۲ تا ۳ ماه-املاک۳۰۰۰۰۰نه-بلهبله
تابعیتیورو €۱۴۱ شامل بریتانیا*۶ تا ۹ ماه۵ سالاوراق قرضه۵۱۱۰۰۰نه-بلهبله، ۵ سال
گذرنامهدلار آمریکا۱۲۰۳ تا ۶ ماه-سپرده¬ی بانکی۳۹۰۰۰۰نه-نهبله
تابعیتدلار آمریکا۱۲۱-۳ تا ۴ ماهاهدا، املاک، اوراق قرضه دولتیاز ۲۰۰ هزار (برای یک متقاضی) ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزارنه-نهبله، ۵ سال
اقامت دائمیورو €۱۶۲ شامل بریتانیا، ایالات-متحده، اتحادیه-ی اروپا، و کانادا۶ ماه۸ سال**اوراق قرضه۲۵۰ هزار (۳۰۰ هزار از ژانویه ۲۰۱۵)حسب درخواست-نهبله، ۵ سال
Scroll Left or Right to See Full Content